آقاییم., ملک الساداتیس. و سلیمی فرم. (2018) “یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش”, دانشنامه حقوق اقتصادی, 25(13), صص 157-188. doi: 10.22067/le.v25i13.66103.