[1]
یاوریا. و ادریسیانح., “راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی”, LE, ج 25, ش 13, صص 1-26, ژوئن 2018.