[1]
قریشیف., “تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی”, LE, ج 25, ش 13, صص 27-46, ژوئن 2018.