[1]
ساداتیس. م. ج., “گفتمان اقتدارگرای سنتی و اقتصاد سیاسی تعذیب”, LE, ج 25, ش 13, صص 89-120, ژوئن 2018.