[1]
شفیع زاده دیزجیت. و اردبیلیم., “الزامات مبارزه با پول¬شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی”, LE, ج 25, ش 13, صص 121-156, ژوئن 2018.