[1]
آقاییم., ملک الساداتیس., و سلیمی فرم., “یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش”, LE, ج 25, ش 13, صص 157-188, ژوئن 2018.