یاوریا., و ادریسیانح. “راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی”. دانشنامه حقوق اقتصادی, ج 25, ش 13, ژوئن 2018, صص 1-26, doi:10.22067/le.v25i13.58773.