قریشیف. “تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی”. دانشنامه حقوق اقتصادی, ج 25, ش 13, ژوئن 2018, صص 27-46, doi:10.22067/le.v25i13.61999.