انصاری مهیاریع. ر., و رئیسیل. “استانداردهای بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی”. دانشنامه حقوق اقتصادی, ج 25, ش 13, ژوئن 2018, صص 47-88, doi:10.22067/le.v25i13.64645.