ساداتیس. م. ج. “گفتمان اقتدارگرای سنتی و اقتصاد سیاسی تعذیب”. دانشنامه حقوق اقتصادی, ج 25, ش 13, ژوئن 2018, صص 89-120, doi:10.22067/le.v25i13.64722.