شفیع زاده دیزجیت., و اردبیلیم. “الزامات مبارزه با پول¬شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی”. دانشنامه حقوق اقتصادی, ج 25, ش 13, ژوئن 2018, صص 121-56, doi:10.22067/le.v25i13.66027.