آقاییم., ملک الساداتیس., و سلیمی فرم. “یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش”. دانشنامه حقوق اقتصادی, ج 25, ش 13, ژوئن 2018, صص 157-88, doi:10.22067/le.v25i13.66103.