یاوریاسدالله, و ادریسیانحامد. “راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی”. دانشنامه حقوق اقتصادی 25, no. 13 (ژوئن 2, 2018): 1-26. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://lowecon.um.ac.ir/article/view/58773.