قریشیفردین. “تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی”. دانشنامه حقوق اقتصادی 25, no. 13 (ژوئن 2, 2018): 27-46. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://lowecon.um.ac.ir/article/view/61999.