انصاری مهیاریعلی رضا, و رئیسیلیلا. “استانداردهای بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی”. دانشنامه حقوق اقتصادی 25, no. 13 (ژوئن 2, 2018): 47-88. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://lowecon.um.ac.ir/article/view/64645.