ساداتیسید محمد جواد. “گفتمان اقتدارگرای سنتی و اقتصاد سیاسی تعذیب”. دانشنامه حقوق اقتصادی 25, no. 13 (ژوئن 2, 2018): 89-120. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://lowecon.um.ac.ir/article/view/64722.