شفیع زاده دیزجیتوحید, و اردبیلیمحمدعلی. “الزامات مبارزه با پول¬شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی”. دانشنامه حقوق اقتصادی 25, no. 13 (ژوئن 2, 2018): 121-156. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://lowecon.um.ac.ir/article/view/66027.