آقاییمهلا, ملک الساداتیسعید, و سلیمی فرمصطفی. “یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش”. دانشنامه حقوق اقتصادی 25, no. 13 (ژوئن 2, 2018): 157-188. دسترسی اکتبر 22, 2019. https://lowecon.um.ac.ir/article/view/66103.