1.
یاوریا, ادریسیانح. راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی. LE [اینترنت]. 2 ژوئن 2018 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];25(13):1-26. قابل دسترس در: https://lowecon.um.ac.ir/article/view/58773