1.
قریشیف. تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی. LE [اینترنت]. 2 ژوئن 2018 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];25(13):27-6. قابل دسترس در: https://lowecon.um.ac.ir/article/view/61999