1.
انصاری مهیاریعر, رئیسیل. استانداردهای بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی. LE [اینترنت]. 2 ژوئن 2018 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];25(13):47-8. قابل دسترس در: https://lowecon.um.ac.ir/article/view/64645