1.
ساداتیسمج. گفتمان اقتدارگرای سنتی و اقتصاد سیاسی تعذیب. LE [اینترنت]. 2 ژوئن 2018 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];25(13):89-120. قابل دسترس در: https://lowecon.um.ac.ir/article/view/64722