1.
شفیع زاده دیزجیت, اردبیلیم. الزامات مبارزه با پول¬شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی. LE [اینترنت]. 2 ژوئن 2018 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];25(13):121-56. قابل دسترس در: https://lowecon.um.ac.ir/article/view/66027