1.
آقاییم, ملک الساداتیس, سلیمی فرم. یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش. LE [اینترنت]. 2 ژوئن 2018 [ارجاع شده 22 اکتبر 2019];25(13):157-88. قابل دسترس در: https://lowecon.um.ac.ir/article/view/66103