لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

ضمانت اجرای فرا حقوقی و جایگاه آن‏ در حقوق نرم

عبدالحسین شیروی, محمد حسین وکیلی مقدم
بازدید: 45

بررسی ارتباط توسعه‌یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران

مهدی خداپرست مشهدی, ماندانا غفوری ساداتیه
بازدید: 61

نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار

ابوالفضل شاه‌آبادی, رقیه پوران
بازدید: 22
بازدید: 47