لیست داوران منتصب

 • ایرج بابایی
 • حمید ابهری
 • حمیدرضا صالحی
 • رسول مقصودپور
 • سید جمال الدین موسوی تقی آبادی
 • علی عظیمی
 • محمد عابدی
 • محمود جعفری
 • مرتضی حاجی پور
 • میرقاسم جعفر زاده
 • نرگس باقری مطلق
 • همایون مافی
 • یدا... دادگر
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره