لیست داوران منتصب

 • ابراهیم رهبری
 • اعظم امینی
 • حجت مبین
 • فضه سلیمی
 • محبوبه عبدالهی
 • محسن نورپور
 • محمد حبیبی مجنده
 • محمد هادی رستمی
 • محمدباقر گرایلی
 • محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان
 • مسلم آقایی طوق
 • میرقاسم جعفرزاده
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره