مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 22 شماره 7 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1394 بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور
( حجت مبین ; امین امیرحسینی )
289 چکیده   PDF
دوره 22 شماره 8 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1394 مفهوم رگولاسیون در قلمرو حقوق
( محمد راسخ ; مجتبی حسینی )
225 چکیده   PDF   PDF
دوره 23 شماره 10 (1395): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی(پاییز وزمستان 1395) ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
( سید محمد هادی قبولی درافشان ; محمد تقی فخلعی ; محمد حسن حائری )
214 چکیده   PDF
دوره 20 شماره 3 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی حادثه و فاجعه: بررسی تحول خطرات و جبران آنها
( علی قسمتی تبریزی )
210 چکیده   PDF
دوره 22 شماره 8 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1394 تبلیغات تجاری مقایسه ای
( مصطفی بختیاروند ; اکرم آقامحمدی )
207 چکیده   PDF
دوره 22 شماره 8 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1394 بررسی شرکت تک شریک در حقوق ایران با نگاه تطبیقی
( عباس نیازی ; ایام کمرخانی ; محسن جلیلیان )
191 چکیده   بدون عنوان   PDF   PDF
دوره 19 شماره 2 (1391): دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود‌های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران
( ولی رستمی ; احمد کتابی رودی )
149 چکیده   PDF
دوره 21 شماره 5 (1393): دانشنامه حقوق اقتصادی ضمانت اجرای فرا حقوقی و جایگاه آن‏ در حقوق نرم
( عبدالحسین شیروی ; محمد حسین وکیلی مقدم )
142 چکیده   PDF
دوره 22 شماره 7 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1394 بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران
( اعظم قزلباش ; محمود هوشمند ; سید مهدی نعمتی خیرآبادی )
141 چکیده   PDF
دوره 22 شماره 7 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1394 تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت
( محمد عابدی )
136 چکیده   PDF