پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 19 شماره 1 (1391): دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی ویژگی شخصی و اقتصادی تعهدات با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه علیرضا یزدانیان چکیده
دوره 24 شماره 11 (1396): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی شماره 11 بهار وتابستان 1396 بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران علی انصاری , حسن بادینی , احد شاهی چکیده
دوره 25 شماره 14 (1397): دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1397 بیمه هزینه‌های قضایی: الگویی برای توانمندسازی شهروندان محمد منصوری بروجنی , سید ناصر سلطانی چکیده
دوره 22 شماره 8 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1394 تأثیر تحریم بانکی به‌مثابه فورس ماژور بر نظام حقوقی گشایش اعتبار اسنادی سید یاسر ضیایی , مهدی تلبا چکیده
دوره 20 شماره 4 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی تاثیر حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی سید منصور خلیلی عراقی , یزدان گودرزی فراهانی چکیده
دوره 22 شماره 8 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1394 تبلیغات تجاری مقایسه ای مصطفی بختیاروند , اکرم آقامحمدی چکیده
دوره 25 شماره 14 (1397): دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1397 تبیین معیار ارزیابی رکن حل‌وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی علی رضایی , میلاد امیری چکیده
دوره 19 شماره 2 (1391): دانشنامه حقوق اقتصادی تبیین و نقد مفهوم «انسان اقتصادی» در رویکرد اقتصادی به حقوق سید مرتضی نعیمی , محمد راسخ چکیده
دوره 19 شماره 2 (1391): دانشنامه حقوق اقتصادی تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل با تاکید بر حقوق بین‌الملل اقتصادی و حق توسعه غلامرضا خواجی چکیده
دوره 23 شماره 9 (1395): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهار وتابستان 1395 تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت ابراهیم عبدی پور فرد , علی فتوحی راد چکیده
دوره 24 شماره 11 (1396): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی شماره 11 بهار وتابستان 1396 تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه عبدا... خدابخشی , یعقوب عظیمی چکیده
دوره 20 شماره 4 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی تحلیل اقتصادی حقوق و احیاء اندیشه تقصیر در نظام جبران خسارت با تاکید بر رویه قضایی آمریکا مهدی شهابی , آزاده مسعودی پور چکیده
دوره 22 شماره 7 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1394 تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت محمد عابدی چکیده
دوره 20 شماره 4 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام) محمد عابدی چکیده
دوره 23 شماره 9 (1395): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهار وتابستان 1395 تحلیل حقوقی اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل احد قلی زاده منقوطای چکیده
دوره 24 شماره 11 (1396): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی شماره 11 بهار وتابستان 1396 تحلیل حقوقی و اقتصادی خسارت تنبیهی کامران آقایی , نوید برومند بارده چکیده
دوره 24 شماره 12 (1396): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی تحلیل مسئولیت حقوقی بانک انتقالدهنده در انتقال الکترونیکی وجوه محبوبه عبدالهي چکیده
دوره 25 شماره 13 (1397): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1397 تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی فردین قریشی چکیده
دوره 21 شماره 6 (1393): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی حسام قپانچی , حمیدرضا دانش ناری , زهرا دانش ناری چکیده
دوره 20 شماره 3 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی حادثه و فاجعه: بررسی تحول خطرات و جبران آنها علی قسمتی تبریزی چکیده
دوره 19 شماره 1 (1391): دانشنامه حقوق اقتصادی حقوق بنیادین مصرف کننده (مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران با مقررات اتحادیه اروپا و اصول راهنمای سازمان ملل متحد) ابراهیم تقی زاده چکیده
دوره 19 شماره 2 (1391): دانشنامه حقوق اقتصادی حقوق بین الملل توسعه پایدار: از آرمان تا واقعیت حجت سلیمی ترکمانی چکیده
دوره 23 شماره 9 (1395): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهار وتابستان 1395 حمایت از طرح و بسته‌بندی محصولات در قالب شاخه‌های حقوق مالکیّت فکری زهرا شاکری , سعید حبیبا , سهیلا نورعلی چکیده
دوره 19 شماره 1 (1391): دانشنامه حقوق اقتصادی حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهای با انگیزه فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی چکیده
دوره 20 شماره 4 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده سعید محسنی , مصطفی كریم زاده چکیده
26 الی 50(از مجموع 84 مورد) << < 1 2 3 4 > >>