پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 24 شماره 11 (1396): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی شماره 11 بهار وتابستان 1396 نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده احمد یوسف زاده , علیرضا باریکلو چکیده
دوره 21 شماره 5 (1393): دانشنامه حقوق اقتصادی نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار ابوالفضل شاه‌آبادی , رقیه پوران چکیده
دوره 19 شماره 1 (1391): دانشنامه حقوق اقتصادی هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده 3 موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی عبدالحسین شیروی , اعظم انصاری چکیده
دوره 21 شماره 6 (1393): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی , مهدی دهقان چکیده
دوره 21 شماره 6 (1393): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی پیشگیری وضعی از نقض اسرار تجاری در فضای سایبر عبدالرّضا جوان جعفری , امیر سودمندراد چکیده
دوره 25 شماره 14 (1397): دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1397 چالش جایگاه نظری و عملی حقوق بشر در نظام بانک جهانی حجت سلیمی ترکمانی , پیمان شهبازی چکیده
دوره 25 شماره 13 (1397): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1397 گفتمان اقتدارگرای سنتی و اقتصاد سیاسی تعذیب سید محمد جواد ساداتی چکیده
دوره 24 شماره 12 (1396): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی گونه¬شناسی روش اندیشمندان مسلمان در نظریه عدالت اقتصادی سید مهدی معلمی چکیده
دوره 25 شماره 13 (1397): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1397 یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش مهلا آقایی , سعید ملک الساداتی , مصطفی سلیمی فر چکیده
76 الی 84(از مجموع 84 مورد) << < 1 2 3 4