مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 20 شماره 3 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی عملکرد حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه
( ابراهیم رهبری ; محمدحسین قیاسی ; یزدان گودرزی فراهانی )
20317 چکیده   PDF
دوره 22 شماره 7 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1394 بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور
( حجت مبین ; امین امیرحسینی )
10663 چکیده   PDF
دوره 19 شماره 1 (1391): دانشنامه حقوق اقتصادی حقوق بنیادین مصرف کننده (مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران با مقررات اتحادیه اروپا و اصول راهنمای سازمان ملل متحد)
( ابراهیم تقی زاده )
4383 چکیده   PDF
دوره 19 شماره 2 (1391): دانشنامه حقوق اقتصادی تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل با تاکید بر حقوق بین‌الملل اقتصادی و حق توسعه
( غلامرضا خواجی )
3793 چکیده   PDF
دوره 20 شماره 4 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)
( محمد عابدی )
2429 چکیده   PDF
دوره 19 شماره 2 (1391): دانشنامه حقوق اقتصادی حقوق بین الملل توسعه پایدار: از آرمان تا واقعیت
( حجت سلیمی ترکمانی )
2216 چکیده   PDF
دوره 21 شماره 6 (1393): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی اقتصاد سبز: گامی به سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست
( محمد حسین رمضانی قوام آبادی )
2070 چکیده   PDF
دوره 20 شماره 3 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی حادثه و فاجعه: بررسی تحول خطرات و جبران آنها
( علی قسمتی تبریزی )
1983 چکیده   PDF
دوره 20 شماره 4 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی تاثیر حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی
( سید منصور خلیلی عراقی ; یزدان گودرزی فراهانی )
1904 چکیده   PDF
دوره 22 شماره 7 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1394 امتناع یک‌جانبه از اعطای لیسانس اختراع؛ تأملی تطبیقی در رهیافت‌های حقوق رقابت آمریکا، اتحادیه اروپا و ایرانو ایران
( ابراهیم رهبری ; محمود جعفری چالشتری )
1804 چکیده   PDF
1 الی -1(از مجموع 1 مورد)