نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال. ۲۰, شماره. ۳,(۱۳۹۲): دانشنامه حقوق اقتصادی عملکرد حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه چکیده   PDF 20184
ابراهیم رهبری ; محمدحسین قیاسی ; یزدان گودرزی فراهانی
سال. ۲۲, شماره. ۷,(۱۳۹۴): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان ۱۳۹۴ بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور چکیده   PDF 10107
حجت مبین ; امین امیرحسینی
سال. ۱۹, شماره. ۱,(۱۳۹۱): دانشنامه حقوق اقتصادی حقوق بنیادین مصرف کننده (مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران با مقررات اتحادیه اروپا و اصول راهنمای سازمان ملل متحد) چکیده   PDF 3168
ابراهیم تقی زاده
سال. ۱۹, شماره. ۲,(۱۳۹۱): دانشنامه حقوق اقتصادی تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل با تاکید بر حقوق بین‌الملل اقتصادی و حق توسعه چکیده   PDF 2497
غلامرضا خواجی
سال. ۲۰, شماره. ۳,(۱۳۹۲): دانشنامه حقوق اقتصادی حادثه و فاجعه: بررسی تحول خطرات و جبران آنها چکیده   PDF 1921
علی قسمتی تبریزی
سال. ۲۰, شماره. ۴,(۱۳۹۲): دانشنامه حقوق اقتصادی تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام) چکیده   PDF 1806
محمد عابدی
سال. ۱۹, شماره. ۲,(۱۳۹۱): دانشنامه حقوق اقتصادی حقوق بین الملل توسعه پایدار: از آرمان تا واقعیت چکیده   PDF 1706
حجت سلیمی ترکمانی
سال. ۲۲, شماره. ۷,(۱۳۹۴): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان ۱۳۹۴ امتناع یک‌جانبه از اعطای لیسانس اختراع؛ تأملی تطبیقی در رهیافت‌های حقوق رقابت آمریکا، اتحادیه اروپا و ایرانو ایران چکیده   PDF 1700
ابراهیم رهبری ; محمود جعفری چالشتری
سال. ۲۰, شماره. ۳,(۱۳۹۲): دانشنامه حقوق اقتصادی قراردادهای تبعیض‌ آمیز مخلّ رقابت مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا چکیده   PDF 1595
رضا معبودی نیشابوری
سال. ۲۰, شماره. ۴,(۱۳۹۲): دانشنامه حقوق اقتصادی «حسبه»؛ ابزار حقوقِ اقتصادیِ اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر چکیده   PDF 1580
محمود باقری ; محمّد صادقی
1 - 10 (10)